АймақЖаңалықтарМәдениетРуханиятСаясат

ТҮРКІСТАНДАҒЫ «ЭТНОАУЫЛ» КЕШЕНІНДЕ ЭТНОМӘДЕНИ БІРЛЕСТІКТЕР НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІН АТАП ӨТТІ

Бүгін Түркістан қаласындағы «Этноауыл» кешенінде Түркістан облыстық қоғамдық даму басқармасының «Қоғамдық келісім» КММ-нің ұйымдастыруымен Наурыз күні мерекесіне арналған «Наурыз – татулықтың түпқазығы» атты мерекелік іс-шара өтті. Мерекелік шарада ұлттық спорт түрлерінен ойындар көрсетіліп, қазақтың ұлттық салт-дәстүрлерімен танысу, этномәдени бірлестіктер мүшелері өнерпаздарының концерттік бағдарламалары ұсынылды. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев көпшілікті мерекемен құттықтады.

– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістанға рухани елорда мәртебесін беру бастамасын көтерген болатын. Осы мәртебенің мән-маңызын арттыру мақсатында Ұлыстың Ұлы күні – Әз Наурыз мерекесін түрлі шаралармен көмкеріп, ерекше өткізуді мақсат еттік. Наурыз – өзара түсінікті, мейірімділік, бірлік, татулық пен келісімді бейнелейтін айрықша мереке. Адамдардың бір-біріне деген бауырмалдығын арттыратын қасиеті бар. Бүгінде Түркістан өңірінде 2 миллионнан астам тұрғын тұрады. 50-ге жуық этнос өкілдері татулықты сақтап, берекелі тіршілік кешуде. Облыс бойынша Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанында 11 облыстық этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Бүгін қазақ тарихында айрықша орны бар Түркістан төрінде сіздермен жүздескеніме қуаныштымын. Баршаңызға мереке құтты болсын. Қазақстанымыз өркендей берсін! – деді Бейсен Дәулетұлы.

Мерекелік жиында ақсақалдар алқасы, зиялы қауым өкілдері, этномәдени бірлестіктер мен құрылымдардың төрағалары құттықтау сөзін сөйледі. Сонымен қатар қазақтың және этномәдени бірлестіктердің қолөнер бұйымдарының көрмелері мен ұлттық тағамдар көрмесі де қойылды.

– Мен Қазақстанда туып-өстім. Ата-бабаларымыздың Наурыз қарсаңында тазалықтан бастайтын салты бар. Күн мен түн теңескен күні кішілер үлкендермен амандасып, жүздесіп, мерекемен құттықтаймыз. Олардың сый-сыяпаты мен батасын аламыз. Бүгін біз көрмеде Наурызға қалай дайындалатынымызды көрсетіп, әзірбайжан халқының қолөнер бұйымдары мен ұлттық тағамдарын ұсындық. Бұл мейрамға мұқият мән беріп қатысып, атап өтеміз. Мерекеде тілерім, Қазақстанымыз, Түркістанымыз көркейе берсін! – деді Әзірбайжан этномәдени бірлестігінің мүшесі Зарнишан Мұхаррамқызы.

Мерекеде «Наурыз бата» беру дәстүрі көрсетілді. Түркістандықтар Алматы облысына «Қош келдің, Әз Наурыз» атты құттықтау челенджін жолдады. Келген қонақтар мен қала тұрғындары наурыз көжеден дәм татып, ұлттық ойындардан сайыстар өтті. Белсенділік танытқан этнос жастарына қазақтың ұлттық нақышта жасалған қолөнер бұйымдары тарту етілді.

🔗 Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі

——————

В ТУРКЕСТАНСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ЭТНОАУЛ» ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОТМЕТИЛИ НАУРЫЗ

Сегодня в комплексе «Этноаул» города Туркестана состоялось праздничное мероприятие «Наурыз – татулықтың түпқазығы», посвященное Наурызу. Его организовало КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития Туркестанской области. На праздничном мероприятии были представлены игры по национальным видам спорта, знакомство с казахскими национальными традициями, концертные программы с участием этнокультурных объединений. Заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев поздравил с праздником.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой придать Туркестану статус духовной столицы. В целях повышения значимости этого статуса мы решили провести праздник Наурыз — Ұлыстың Ұлы күні — Әз Наурыз с различными мероприятиями. Это особый праздник, который символизирует взаимопонимание, доброту, единство, мир и согласие. В нашем регионе проживает более двух миллионов жителей, представляющих около 50 этносов. По областной Ассамблее народа Казахстана действуют 11 этнокультурных объединений. Сегодня я рад приветствовать вас в Туркестане, который занимает особое место в истории Казахстана. С праздником всех. Пусть процветает наша страна! — сказал Бейсен Даулетович.

С приветственным словом на праздничном собрании выступили представители коллегии аксакалов, интеллигенции, председатели этнокультурных объединений и структур. Также были представлены выставка поделок казахских и этнокультурных объединений и выставка национальной кухни.

— Я родилась и выросла в Казахстане. У наших предков есть ритуал, который начинается с наведения порядка в канун Наурыза. В день равноденствия младшие приветствуют старших и поздравляют с праздником. Мы получаем благословение умудренных жизнью людей. Сегодня на выставке мы представили поделки и национальные блюда азербайджанского народа. Отмечаем этот праздник с особым вниманием. Пусть процветает Казахстан, пусть развивается Туркестан! — сказала член азербайджанского этнокультурного объединения Зарнишан Мухаррамкызы.

На празднике была продемонстрирована традиция «Наурыз бата». Туркестанцы направили в Алматинскую область поздравительный челендж «Қош келдің, Әз Наурыз!». Гости и жители города попробовали наурыз-коже, прошли соревнования по национальным играм. Молодые представители этносов, которые проявили активность, получили сувениры в казахском национальном стиле.

🔗 Пресс-служба акима Туркестанской области

IN THE TURKESTAN COMPLEX «ETHNO-Aul» ETHNO-CULTURAL ASSOCIATIONS CELEBRATED NAURYZ

Today, a festive event «Nauryz – tatulyktyn tupkazy» dedicated to Nauryz was held in the «Ethnoaul» complex of Turkestan. It was organized by the KSU «Kogamdyk kelisim» of the Department of Public Development of the Turkestan region. The festive event featured games on national sports, acquaintance with Kazakh national traditions, concert programs with the participation of ethno-cultural associations. Deputy akim of Turkestan region Beisen Tazhibayev congratulated on the holiday.

— Head of State Kassym-Jomart Tokayev took the initiative to give Turkestan the status of a spiritual capital. In order to increase the significance of this status, we decided to hold a holiday Nauryz — Ulystyn Uly kuni — Az Nauryz with various events. This is a special holiday that symbolizes mutual understanding, kindness, unity, peace and harmony. There are more than two million inhabitants in our region, representing about 50 ethnic groups. According to the Regional Assembly of the People of Kazakhstan, there are 11 ethno-cultural associations. Today I am glad to welcome you to Turkestan, which holds a special place in the history of Kazakhstan. Happy holiday to all. May our country prosper! Beisen Dauletovich said.

Representatives of the college of elders, intellectuals, chairmen of ethno-cultural associations and structures made a welcoming speech at the festive meeting. An exhibition of handicrafts of Kazakh and ethno-cultural associations and an exhibition of national cuisine were also presented.

— I was born and raised in Kazakhstan. Our ancestors have a ritual that begins with restoring order on the eve of Nauryz. On the day of the equinox, the younger ones greet the older ones and congratulate them on the holiday. We receive the blessing of wise people. Today at the exhibition we presented handicrafts and national dishes of the Azerbaijani people. We celebrate this holiday with special attention. Let Kazakhstan prosper, let Turkestan develop! — said a member of the Azerbaijani ethno-cultural association Zarnishan Muharramkyzy.

The Nauryz Bata tradition was demonstrated at the festival. Turkestanis sent a congratulatory challenge «Kosh keldin, Az Nauryz!» to the Almaty region. Guests and residents of the city tasted Nauryz-kozhe, competitions in national games were held. Young representatives of ethnic groups who showed activity received souvenirs in the Kazakh national style.
🔗 Press service of akim of Turkestan region

БЕЙБІТ КҮННІҢ БАТЫРЫ- АРМАН АРИПЖАНОВ      

Алдыңғы

ТҮРКІСТАН: «Baqyla” еріктілері сайлаудың әділ өтуін қадағалайды

Келесі

Оқи отырыңыз

Comments

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *